Προσλήψεις: 92 άτομα στο Δήμο Χίου και 26 στην Περιφέρεια