Από τα 130 κιλά στα χιλιάδες χιλιόμετρα o Γιώργος Πατεριμός