Συνεχίζει στο τιμόνι της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Α.μεΑ. η Σοφία Μιχάλα