Παραλαβή πινακίδων για τους υπόλοιπους μήνες με καταβολή των τελών