Παραδίνουν τα νησιά μας στην κερδοσκοπική βουλιμία του μεγάλου κεφαλαίου