Χιακή Συμπολιτεία - Ανακοίνωση υποψηφιότητας Μ. Κριμιζή