Το "Ευχαριστώ" του Παγχιακού Συλλόγου Α.μεΑ. για την κατασκήνωση