Άμεση ενίσχυση του ΕΚΑΒ από Δήμο και Περιφέρεια, μέσω Επιχειρησιακού Προγράμματος, ζητά η ΣυμμαΧία Αξιών