11 χιώτικες επιχειρήσεις σε εκθέσεις για τα αγροτικά προϊόντα και το ελαιόλαδο