Πυρά Πανελ. Ένωσης Δασολόγων κατά τοπικών παραγόντων και εκπροσώπων θεσμικών αρχών