Στρατηγικός σχεδιασμός και άμεσες δράσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας