Παρατείνεται η χορήγηση δελτίων μετακίνησης Α.μεΑ.