Να ενισχυθεί άμεσα με ιατρικό προσωπικό και ακτινοχειριστές το εργαστήριο απεικονιστικής ιατρικής του Νοσοκομείου