Μπάλλας με Γιούλα Αργυρούδη Αντιπεριφερειάρχη για τον «Οικολογικό Άνεμο»