«Μικρό καλάθι» κρατούν τα Α.μεΑ., παρά την ομοφωνία του Δημοτικού Συμβουλίου