«Κανένας νέος χωρίς δικαίωμα πρόσβασης στο αγαθό της παιδείας»