Η Χιακή Συμπολιτεία καταρτίζει το αναλυτικό της πρόγραμμα - Ομάδες εργασίας για τα θέματα-κλειδιά