Χορήγηση υποτροφιών σε Χιώτες φοιτητές με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα