18ο Διεθνές Forum της Navigator Shipping Consultants Ltd. με υποστηριζόμενο φορέα το «Κέντρο Παιδιού και Εφήβου»